Toetajad

Meie kodumaa, meie rahvas vajab teid

Ma olen väga tänulik, armas lugeja, et te otsustasite selle kirja avada ja kui te selle pika kirja läbi ka veel loete, siis ma siiralt loodan, et teile läheb korda see, mida me oleme otsustanud meie rahva jaoks teha – otsida ja leida üles Eestis aegade jooksul kaduma jäänud inimesed.

Minu nimi on Aare Rüütel ja ma juhatan üheksandat aastat kodanikualgatusel põhinevat vabatahtlikku organisatsiooni sihtasutus Kadunud.

Mida me teeme ja miks?

Me aitame Eesti inimestel otsida nende teadmata kadunuks jäänud lähedasi. Selleks:

+ Me aitame otsida kadunud ja ärajooksnud lapsi, jagades operatiivselt infot meie kiirteavitussüsteemi KatrinAlert abil üle Eesti digitaalsetele ekraanidele kaubanduskeskustes ja ühistranspordis, tehes seda sarnaselt üleeuroopalise organisatsiooniga AmberAlert Europe, kelle liikmeks me 2016 aastast oleme.

+ Me jagame infot kadunud inimeste kohta meie sotsiaalmeediakanalites www.kadunud.ee , https://www.facebook.com/KadunudSA/ , www.katrinalert.org , https://www.facebook.com/KatrinAlert/ .

+ Me teeme vabatahtlikele otsijatele otsingukoolitusi ja kadumiste ennetamise koolitusi lastele, hooldekodudes eakatele ning jagame üle riigi infot stendidel kaubanduskeskustes.

+ Meil töötab kümnendat aastat 24/7 info-ja nõustamistelefon +372 6616776, millelt saab juhiseid, mida ette võtta lähedase kadumise puhul ning millele saab helistaja anda infot kadunud inimeste kohta.

+ Me aitame organiseerida ja korraldame koos vabatahtlike otsijatega lähedaste palvel kadunud inimese leidmiseks üle Eesti otsinguid maastikul ja veekogudes, eesmärgiks operatiivselt esimestel päevadel päästa kadunud inimese elu. Selleks oleme loonud SA Kadunud OPEROG operatiivse otsingugrupi: https://www.facebook.com/groups/OPEROG/ .

+ Kadunud inimese elulootuse lõppemisel jätkame kadunuks jäänud inimese otsinguid senikaua, kuni me ta leiame. Ühe otsingu pikkus järjest kuni kadunud inimese leidmiseni on keskmiselt kuni kolm päeva. Meie seni pikim otsing on kestnud järjest 11 päeva kuni kadunud inimese leidmiseni. Nii elupäästeotsingu kui jätkava otsinguga on mõlemal juhul kiire – kui ühel juhul on eesmärk päästa elu, siis teisel juhul on vaja võimalikult kiiresti leida asitõendid, mis aitavad kohtuekspertidel selgitada välja kadumise tõesed asjaolud.

+ Me tegeleme vanemate, riigiasutustel uurimises lahendamata jäänud ja menetluslikult lõpetatud kadumisjuhtumite, sealhulgas algselt kadunud ja hilisemalt leitud inimeste tapmisjuhtumite, edasise uurimisega nende lähedaste palvel.

+ Osade vanemate kadumisjuhtumite puhul pakume välja tasu tõese ja tulemusliku info eest 10 000 eurot, mille on SA-le Kadunud taganud üks ettevõte, kui info viib kadunud inimese leidmiseni koos kadumisega seotud isikute suhtes tehtava kohtuotsuseni.

Suures pildis näeme me oma tegevust mitte ainult kui kadunud inimese otsimist ja leidmist, elusalt päästetu või hukkununa, vaid läbi meie tegevuse; kadunud inimese lähedastele, kohalikule kogukonnale ja kogu meie rahvale; sõnumi andmist – head kaasmaalased, ootamatult kriisiolukorda sattununa te ei ole üksi, teil on sõpru, kellest te varem midagi ei teadnud, aga kes teist hoolivad ja kellele teie mure läheb korda.

Kui meie tegevus puudutab teie südant, olete väga oodatud tulema ja meiega koos aitama.

Kuigi Politsei ja piirivalveameti seadus sätestab otsingutöö tegemise kaduma jäänud inimeste otsinguks politsei ja vabatahtliku merepääste ülesandeks, siis reaalsus tänases Eestis on, et Politsei-ja Piirivalveamet, Päästeamet ja mõlema ametkonna lepingulised partnerid – vabatahtlikud merepäästjad, vabatahtlikud päästekomandod ning abipolitseinikud – teostavad maastikul või veekogudel otsinguoperatsioone kadunud inimese leidmiseks üks-kaks päeva ja siis lõpetavad, põhjendades seda enamasti otsingute ebaotstarbekuse, ressursi puudumise või otsingupiirkonna ebamõistliku suurusega.

Samuti, nagu varasematel aastatel, nii jätavad endiselt uurimisasutus ja prokuratuur mitmete kadunuks jäänud ja hiljem tapetuna leitud inimeste, näiteks 23-aastase Jekaterina (kadunud september 2014 Tallinnast, leitud samal kuul 2014 Harjumaalt) või 20-aastase Renel (kadunud juuni 2015 Tartust, leitud september 2015 Tartu lähedalt), kriminaalmenetlused lõpuni uurimata ja lõpetavad need. Nii on meieni jõudnud viimase 9 aastaga 54 teadmata kaduma jäänud lähedaste palved aidata leida vastus küsimusele, mis juhtus, nende seas ka avalikkuses enam kajastust saanud juhtumid nagu 19-aastane Maris Pärnust, 17-aastane Reili Tartust, 9-aastane Tambet Saaremaalt, 13-aastane Katrin Rummult, 17-aastane Markkus Võrust, see loetelu kahjuks jätkub pikalt.

SA Kadunud on täna ainus kodanikualgatuse organisatsioon Eestis, kes peale elupääste lõppemist otsinguoperatsioone ja lahendamata juhtumite uurimist, kadunud inimese lähedaste palvel ja nende ning kogukondade toetamiseks, jätkab.

Kõige selle eelpoolkirjeldatu tegemiseks on meil tarvis lisaabi.

SA Kadunud on kodanikualgatuse korras 2008 aasta suvel (registrisse kantud 2009 jaanuaris) tegevust alustanud vabaühendus, mis algselt oma kahe asutaja finantsidele toetudes, toetub täna oma tegevuses ainult eraisikute ja ettevõtjate abile. Me ei oota riigipoolset, fondide või EL toetust, leides, et riik peaks tugevdama oma sisejulgeoleku ametkondi, mitte selleks mõeldud eelarvelist maksumaksja raha fondide ja projektide kaudu laiali jagama, sh vabaühendustele, kellel ei ole riigi siseturvalisusega mingit puutekohta. Meie tugi on tegutseda üheskoos Eesti inimeste ja ettevõtjatega, kes aitavad kas ise otsima tulles või toetavad meie tegevust igakuiselt omapoolse rahalise kingitusega.

Koos meiega saab appi otsima tulla isiklikult, kui teile mõne uue, ettetuleva otsingu aeg ja piirkond sobib. Sellest info saamiseks saate liitude meie OPEROG grupiga FB lehel ja soovi korral valida endale info saamiseks täpsemad valikud lehel www.operog.ee .

Me oleme otsinud ja otsime nii maa pealt kui maa alt, nii õhust kui veest, me oleme leidnud Maardust kadumaläinud lapse üles Tallinnast mõne tunniga ja samas me oleme otsinud 2016 aasta kevadel Harjumaal järjest kokku 11 päeva, kuni väärikas eas naise metsast leidsime. Operatiivsete otsingute otseste kulude (kütus, toitlustus, ööbimine jm) katmiseks ning teatud varustuse ostmiseks on meil kolmeliikmeline nõukogu ja üheksaliikmeline eelotsustusgrupp, kes otsustavad arvelduskontole EE441010220248190225 annetatava raha kasutamise üle. Ülekande selgitus: OPEROG operatiivsete otsingute ja varustuse toetuseks.

Kokku oleme üheksa aasta jooksul aidanud üles leida enam kui kahesaja kadunud inimese.

Koos meiega saab appi tulla ka nii, kui meie tegevusi kas kord või näiteks igakuiselt asute toetama tänu andidele, mis teile elatise teenimisel on osaks saanud. Meil on unistus, et kui iga inimene, kellele meie tegevus korda läheb, on nõus kadunud inimeste otsimiseks kinkima meie tegevuse toetuseks kord kuus, näiteks püsiülekande näol, summa, mis jääb tal alles ühest tassist kohvikus joomata kohvist, siis juba ainuüksi sellest isetust teost on meile suur abi, sest me saame hoida avatud nõustamistelefoni või katta otseseid otsingukulusid. Ja seejuures kujutame ette, et see inimene, istudes kohvikus üksi või sõpradega, ise seekord kohvitassi omamata, tunneb end sel korral oma hinges suurelt, sest on reaalselt koos meiega aitamas temale tundmatut ligimest kusagil Eestimaa paigas.

Ettevõtjana võib teil aga tekkida mõte suuremast võimalusest ja püsivast, pikema perioodi jooksul aitamisest ja kui selline mõte soojendab teie südant või rõõmustab teie meelt, siis sellisest isetust teost oleks meile väga suur abi.

Väga suur vajadus lähedasi ja kohalikke kogukondi abistada on meil jätkuvate otsingutega tegelemisel, jätkates edasi peale riigiametite ja nende lepinguliste partnerite poolset otsingute lõpetamist otsinguoperatsioonidega maastikul ja veekogudes, kui ka jätkates vanemate kadumisjuhtumite uurimist.

Meie vanim uurimises olev tapmisega lõppenud kadumisjuhtum on aprillist 1991, kui Märjamaa piirkonnas jääb teadmata kadunuks 21-aastane politseinik Mati ning ajas ühed hilisemad juhtumid, kus edasise uurimisega tegeleme, on 2015 aastast 20-aastase Reneli kadumisjuhtum Tartust ja 17-aastase Markkuse kadumisjuhtum Võrust. Meile on üheksa tegevusaastaga kogunenud politseiuurijatel lahendamata jäänud juhtumeid kokku 54, millega tegelemiseks on ülioluline moodustada 3-4 liikmeline meeskond endistest pikaajalise kriminaaljälituses töötamise kogemusega spetsialistidest, keda suudame palga näol motiveerida vanemate juhtumite uurimisel. See töö tähendab palju komandeeringuid, vestluseid ja veelkord vestluseid ning nendest tuleneva teabe kontrollimiseks minemist ajas tagasi sündmustesse ja võimalikult sisse tookordsesse olustikku ning see kõik on väga, väga aja-ja ressursimahukas, mida ei ole võimalik järjepidevalt teha vabatahtlikus korras. Sellise ülevabariikliku uurimisgrupi loomist Siseministeeriumi valitsemisalasse olen SA Kadunud poolt kahel korral 2016 aastal käinud teiste otsimist puudutavate ettepanekute seas esitamas Riigikogu õiguskomisjonis, kuid üleriigilise tagaotsimisgrupi riigipoolne moodustamine ei osutu lähiaastate siseturvalisuse arengukavas võimalikuks. Meil on sellise uurimisgrupi loomiseks täna olemas kõik peale püsiva, igakuise rahastuse. Kuna uurimisi pole võimalik läbi viia vabatahtlikus korras, nn kõrvalhobina, vaid sellesse panustatav aeg muudab selle nii või teisiti inimesele põhitööks on meie üks eesmärke saavutada ühiselt koos teiega, kui asjast huvitatud ettevõtjaga, igakuine võimekus uurimisgrupile tasu maksmiseks.

Sihtasutuse tgevuse (nõustamistelefoni teenus, kodulehtede kulud, uurimisgrupi tasu) toetuseks on meil kolmeliikmeline nõukogu, kes otsustavad arvelduskontole EE661010220095092013 annetatava raha kasutamise üle. Ülekande selgitus: sihtasutuse tegevuse toetuseks.

Kõik, kes meiega aastate jooksul otsimas on käinud, inimeste ja kogukondade tänusõnad kajavad tagasi kõigile abistajatele ja vabatahtlikele otsijatele. Kõigis otsijates on olemas see sisu, mida on inimesel südames tarvis, et tulla appi oma kaasinimesele, kui talle ootamatult tema lähedase kadumisega talle üle jõu käivad raskused on antud kanda.

Kadunud inimeste otsimise mõte on palju suurem, kui ainult kadunud inimese üles leidmine. See on meie kohaletuleku ja kohalolekuga sõnumi edasi andmine kadunud inimeste lähedastele ja kogukondadele – ütlemine, et te ei ole üksi, teil on sõpru, teist hoolitakse.

Nii mõnigi kord, iseendale seda teadvustamata, oleme saanud ingliteks neile hingedele, kelle elu me oleme päästnud ja igal meie otsingul tehtud teod käivad ema Teresa tegude jälgedes, kes, aidates vaesemaist vaesemaid, nimetas suurimaks vaesuseks maailmas üksijäetust ja tunnet, et sind keegi enam ei armasta ja sinust ei hooli.

See, armas lugeja, on see, mida me igal otsingul suures pildis teeme – me vähendame meie inimestes üksijäetuse ja armastuse puudumise tunnet.

Me juba istutame seemneid. Kõik, kes te tulete appi otsima või kes te kingite meile otsimiseks vahendeid – teie kõik aitate kasta. Ja nii, istutades ja kastes, me kasvatame ühte olulist osa – hoolivuse ja armastuse osa – meie kodumaa pinnast, millel püsib ja õitseb meie Eesti. Meie unistuste Eesti.

Ema Teresa on öelnud: „See ei loe, kui palju me anname. Loeb see, kui palju armastust me sellesse andi paigutame“.

Kui teil läheb korda selles kirjas kõlav mõte, et jaga armastust ja hoolt neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha ja teie ise või teie sõbrad soovite otsingutele viisil või teisel appi tulla, tulles meiega koos mitte nördinult või sunnitult, vaid rõõmsalt, siis olete väga teretulnud helistama mulle telefonile 5242776. Saate mulle ka kirjutada, minu meiliaadress on aare@kadunud.ee .

Minu tänu kuulub teile.

__________________________________________________________________________

Saaja nimi: Kadunud SA

Saaja konto: EE441010220248190225 (SEB)
Selgitus: OPEROG operatiivsete otsingute ja varustuse toetuseks

või

Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: sihtasutuse tegevuse toetuseks

Suur aitäh!