SA Kadunud tutvustus

SA Kadunud 2009-2010 aasta tegevuse tutvustus ja kokkuvõte

SIHTGRUPP:

teadmata kadunud inimeste lähedased, keda toetatakse läbi põhitegevuste.

PÕHITEGEVUSED:

A. Otsingute teostamine-
1. Informatsiooni sisseostmine avalikkuse kaasabil võimaliku tunnistaja, kadumisega seotud isiku(-te), teadmata kadunud isiku ja kadumisega seotud asjaolude kohta.
2. Ametiasutuste tegevuse väline monitooring, vajadusel nende tegevuse dubleerimine või mittevajalikeks peetud tegevuste teostamine.
3. Maastikuotsingutel registreerunud vabatahtlike baasil ametiasutustele abi osutamine ja vajadusel maastikuotsingute organiseerimine.

B. Teadmata kadunud inimeste lähedaste nõustamine-
1. Lähedaste esindamine nende antud volituse alusel teostamaks kõiki toiminguid mis viiks teadmata kadunud inimese leidmiseni.
2. Suhtlemine ametiasutustega, lähedastele nende õiguste ja ametiasutuste kohustuste selgitamine.

C. Operatiivne otsingute alustamine-
1. Operatiivselt viimase teadaoleva asukoha ja aja määratlemine sündmuskoha või (-alana).
2. Sündmuskoha või (-ala) kohta olustiku, esmase info ja võimalike tunnistajate kohta info kogumine ning ametiasutuste lülitumisel otsingutesse neile selle edastamine.

SIHTASUTUSE EESMÄRGID PÕHIKIRJA JÄRGI:

-teostada teadmata kadunud inimeste otsinguid;
-abistada teadmata kadunud inimeste otsinguid teadmiste ja vahenditega, sealhulgas pakkudes välja rahalisi preemiaid tulemusliku informatsiooni eest;
-koguda rahalisi vahendeid teadmata kadunud inimeste otsinguteks vajalike teadmiste ning vahendite hankimiseks, vahendite sihtotstarbeline annetamine;
-vahendada teadmata kadunud inimeste otsingutega seotud infot koostöös õiguskaitseasutustega ja meedias;
-seoses teadmata kadunud isikute juhtumitega tegeleda avalikes huvides selgitustööga ning kuritegevuse ennetustööga;
-reklaampinna rent portaalis kadunud.ee.

PROJEKTID-

1. EL OTSINGUPORTAAL-
Olemasoleva Eesti sisese portaali põhjal ülemaailmse riikide vahel toimiva ühtse otsinguportaali www.lost24.eu moodustamine.
2. TUNDEMÄRKIDE REGISTER-
Teadmata kadunud isikute ja tuvastamata surnukehade tundemärkide registri loomine ja/ või selle loomisele kaasaaitamine kas E- toimiku, Disaster Victim Identification programmi vm. raames.
3. ÜLDKASULIK TÖÖ-
Kohtu või prokuröri poolt rahalise karistuse määramisel või vangistuse asendamisel üldkasuliku tööga (ÜKT) selle tasustamine tööandja poolt eesmärgiga rahaliste kohustuste täitmiseks kolmandate isikute kasuks ning kohtu või prokuröri poolt vangistuse määramisel sellel ajal reaalselt töö tegemine.
4. OPERATIIVSED OTSINGUD-
Uue kadumisjuhtumi puhul otsingute operatiivseks alustamiseks vajamineva baasi organiseerimine ja valmishoidmine. Üle Eesti registreeritud vabatahtlikest võrgustiku moodustamine, nende vahel operatiivse infoedastuslahenduse teostamine.
5. TEEKAAMERAD-
Eesti maanteevõrgus teekaamerate laialipaigutuse projekti koostamine ja selle teostus.
6. OTSINGUTE VARUSTUS-
Otsingute teostamiseks vajamineva varustuse (nt. soojuskaamera, röntgenaparaat, pinnaseradar, gps -seadmed, veeülikonnad, laibakoer jm.) juurdehankimise vajaduse väljaselgitamine ja sellise olemasolul ka vahendite leidmine vajaliku varustuse hankimiseks.
7. 10 000.- EUROT INFO EEST-
Inimeste teadmata kadunuks jäämise juhtumite puhul tõese ja tulemusliku info eest väljamakstava preemia suurendamine 10 000.- euroni.

HEATEGEVUSFOND- Teadmata Kadunud Inimeste Fond (TKI FOND)-

A. Raha kogumine heategevusfondi-
1. Sihtasutuse Kadunud TKI Fondi saavad toetada rahaliselt kõik eraisikud ja ettevõtjad, kes peavad meie tegevust oluliseks.
2. Vabatahtlike ülekannete* näol saab raha kanda sihtasutuse Kadunud arveldusarvele 10220095092013 SEB pangas. Kui Te kannate sihtasutusele raha sooviga toetada konkreetse teadmata kadunud inimese otsinguid, siis palume selgitusse märkida teadmata kadunud inimese nimi ja kui soovite, siis enda kontaktandmed.

B. TKI Fondi koguneva raha kasutamine-
Fondis olev raha läheb ainult preemia väljamaksmiseks, mis toimub juhul, kui sihtasutusele antud info on viinud teadmata kadunud inimese leidmiseni, tema kadumisega seotud olnud isiku(te) kindlakstegemiseni ning nende suhtes kohtulahendi väljakuulutamiseni. Kõik muud inimeste kadumistega seotud olevate isikute väljaselgitamise ja teadmata kadunud inimeste otsimisega seotud tegevused ostab sihtasutus teenusena sisse ja nendega kaasnevaid kulusid TKI Fondi rahadest ei kaeta. Konkreetse teadmata kadunud inimese otsimise toetamisega seoses sihtasutusele tehtud ülekanded kasutame ära sihtotstarbeliselt selle inimese otsingu raames, eelnevalt planeeritavad kulutused kooskõlastades ülekande tegijaga viimase soovil.

*- Sihtasutus Kadunud ei ole kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.


KOKKUVÕTE SA KADUNUD TEGEVUSEST 2009-2010 AASTAL
Sihtasutus Kadunud on asutatud 27.01.2009 Tallinnas.

PROJEKTID TEGEVUSKAVAS

1. EL OTSINGUPORTAAL
Olemasoleva Eesti sisese portaali põhjal ülemaailmse riikide vahel toimiva ühtse otsinguportaali www.lost24.eu moodustamine- Projekti raames sai sihtasutus novembris otsingukuulutuste avaldamise võimaluse www.lost24.eu portaali Venemaa sektsioonis, tänase seisuga on selline võimalus sihtasutusele tasuta saadaval juba 12 EL riigis.

2. TUNDEMÄRKIDE REGISTER
Teadmata kadunud isikute ja tuvastamata surnukehade tundemärkide registri loomine ja/ või selle loomisele kaasaaitamine kas E- toimiku, Disaster Victim Identification programmi vm. raames- Projekti raames on suheldud 2009 aasta jooksul korduvalt Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi, Politseiameti ja Justiitsministeeriumiga, et enda jaoks välja selgitada hetke olukord neis küsimustes tegevuskava koostamiseks.

3. ÜLDKASULIK TÖÖ
Kohtu poolt isikule rahalise karistuse määramisel või vangistuse asendamisel üldkasuliku tööga (ÜKT) selle tasustamine tööandja poolt eesmärgiga rahaliste kohustuste täitmiseks kolmandate isikute kasuks ning kohtu poolt vangistuse määramisel sellel ajal reaalselt töö tegemine- Projekti raames on suheldud 2009 aasta jooksul korduvalt Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi, Politseiameti ja Justiitsministeeriumiga, et enda jaoks välja selgitada hetke olukord neis küsimustes tegevuskava koostamiseks.

4. OPERATIIVSED OTSINGUD
Uue kadumisjuhtumi puhul otsingute operatiivseks alustamiseks vajamineva baasi organiseerimine ja valmishoidmine. Üle Eesti registreeritud vabatahtlikest võrgustiku moodustamine, nende vahel operatiivse infoedastuslahenduse teostamine- Projekti raames alustas sihtasutus tegevust juulis, kui korraldasime koos Kaitseliidu „Otsi – Päästa – Evakueeri Rühm” ‘aga maastikuotsingud Pärnu lahe lõunaosa veepiiril ja roostikus seoses Maris ‘e kadumisjuhtumiga. Nende otsingute järgselt tegevuste analüüsil sai sisuliselt läbi arutatud hetke olukord ametiasutuste ja vabatahtlike koostööst, selle koostöö võimalikest potentsiaalidest pikas perspektiivis ja koostatud kava, kuidas selles valdkonnas edasi liikuda. Selle tulemusena otsustasime kõik Eestis asuvad ja selle teemaga seotud olevad organisatsioonid kokku kutsuda ühisele kohtumisele.
29.09.2009 toimus meil Pärnus Kaitseliidu majas esimene otsinguteemaline kohtumine, kus osalesid lisaks meile esindajad Kaitseliidu Pärnu maleva OPER rühmast, Lääne Politseiprefektuurist, Pärnu Piirivalvekordonist, Eesti Päästekoerte Ühingust, MTÜ-st Otsingu-ja Päästetööd, Eesti Punase Risti Pärnumaa Seltsist, Vabatahtlikust Reservpäästerühmast ja koerajuht Jüri Hiiemäe Paidest. Selle kohtumise käigus oli igaühel võimalik avaldada oma mõtteid tänasest olukorrast vabatahtlike kaasamisel otsingutele ning välja pakkuda suundi edaspidisteks tegevusteks. Kõige puudulikum on olnud info liikumine vabatahtlikeni, mistõttu seni on jäänud suur osa olemasolevast ressursist ka kasutamata, samas on puudu ka erinevaid vabatahtlikke ühendusi ühendav organisatsioon, kellega riigistruktuurid võiksid suhelda.
22.10.2009 toimus esimene kohtumine Politseiametis sihtasutuse Kadunud nõukogu ning Politseiameti Kriisireguleerimise talituse juhi vanemkomissar Marti Magnus ‘e ja Põhja Politseiprefektuuri Korrakaitsetalituse piirkondliku juhi Valdo Põder ’iga, kellega arutasime küsimusi seoses vabatahtlike senisest suurema kaasamisega maastikuotsingutele. Leidsime, et järgmise arutelu võiks läbi viia märtsis-aprillis 2010.
Esimene SA Kadunud operatiivse otsingurühma operatsioon toimus 07.10.2009 Vihula vallas Aasumetsa küla metsade ja Loobu jõe vahelises ruumis 03.10.2009 kell 14.00 metsa marju korjama läinud ning seejärel teadmata kadunuks jäänud 86- aastase naisterahva otsingutel. Info käimasolevatest otsingutest koos küsimusega, kas me saaksime abistada, laekus SA-le Kadunud 06.10 kell 21.00 MTÜ-lt Otsingu-ja Päästetööd, meie väljasaadetud hilisöisele teatele sai hommikul startida kolm meie registreerinud vabatahtlikku – Andreani Reeder ja Anastassija Ljutenko. Koos Vabatahtlike Reservpäästerühmaga, kellelt tuli välja 5 koera koos koerajuhtidega ning kuus vabatahtlikku, alustasime Vihula valla konstaabli Ivo Roosimägi juhtimisel otsinguid 07.10 kell 11.00, kell 14.05 leidsime teadmata kadunud naisterahva 5 km kaugusel kohast, kus ta metsa läks, kahjuks küll liiga hilja. Ilmastikuolud olid rasked, mistõttu ei olnud võimalik välja lennata paraplaaneril, samuti olid rasked maastikuolud, meie lülitumine otsingutesse toimus neljandal päeval.
Meie ettepanekuga operatiivse maastikuotsingurühma koosseisus otsingutel osaleda on hetke seisuga soovi avaldanud 21 üksikisikust vabatahtlikku, lisaks neile on meiega otsingutel koostööd tegemas ja oma abi osutamas Kaitseliidu Pärnumaa Maleva OPER rühm, MTÜ Otsingu-ja Päästetööd, Eesti Päästekoerte Ühing, Vabatahtlik Reservpäästerühm, MTÜ Tartu Off-road Klubi, OÜ Aerosport, Oxygène Tallinn Sukeldumiskeskus ja Eesti Punase Risti Pärnumaa Selts.

5. TEEKAAMERAD-
Eesti maanteevõrgus teekaamerate laialipaigutuse projekti koostamine ja selle teostus- Projekti raames on saadud Maanteeametilt info nendel kasutuses olevatest kaameratest ja selle põhjal on võetud ka hinnapakkumised.

6. OTSINGUTE VARUSTUS-
Otsingute teostamiseks vajamineva varustuse (nt. soojuskaamera, röntgenaparaat, pinnaseradar, gps -seadmed, veeülikonnad, laibakoer jm.) juurdehankimise vajaduse väljaselgitamine ja sellise olemasolul ka vahendite leidmine vajaliku varustuse hankimiseks- Projekti raames on septembris koostatud vajamineva varustuse nimekiri ja see pandud järjekorda, esimeseks neist on gps seadmete hankimine.

7. 10 000 EUROT INFO EEST-
Inimeste teadmata kadunuks jäämise juhtumite puhul tõese ja tulemusliku info eest väljamakstava preemia suurendamine 10 000 euroni – Projekti algne kava oli preemiasumma tõstmine 100 000 kroonini, kuid praktilise töö käigus muutsime seda otsust suurendada summat 10 000 euroni. Selle summa leidmiseks on käinud töö alates augustist 2009*.

* alates 31.03.2011 on tõese ja tulemusliku info eest sihtasutuse  poolt välja pandud preemiaraha 10 000 EUR. Raha väljamaksmise tagab WWN OÜ (endise ärinimega Lost24 OÜ), kellel omakorda on see tagatud 100 000 eurose tema kasuks seatud hüpoteegiga.

Tegevused- SA-l Kadunud oli aastal 2009 avalikus otsingus 12  ja mitteavalikus otsingus 4, kokku 16, teadmata kadunud inimest, kellest leiti üles 3, neist 1 maastikuotsingutel. Info eest lubatav preemia 15 000 EEK väljamaksmisele ei läinud, kuna ei olnud täidetud sihtasutuse poolt seatud tingimused, milleks on – Sihtasutus Kadunud on võtnud endale eesmärgiks maksta raha tõese ja tulemusliku informatsiooni eest, kui see viib teadmata kadunud inimese kadumisega seotud isiku(te) tabamiseni ja kadunud inimese leidmiseni. Raha maksame välja infoandjale peale eesmärgiks seatud tulemuseni jõudmist. Infoandjaks loeme inimest, kelle antud vihjest hakkab hargnema tee, mis viib lõpuks tulemuseni. Ühesõnaga, leitud peab saama kadunud inimene ja tabatud ning kohtus süüdi mõistetud tema kadumisega seotud isikud. Nendest kolmest leitud inimesest Kaido puhul ei leidnud politsei, et tegemist oleks olnud vägivaldse surmaga ja ei alustanud kriminaalasja ning kadumisega seotud isikuid ei ole tänaseni kindlaks tehtud, Nikolai (kes leiti elusana) oli teadmata kadunud omal soovil ja seal ei olnud kadumisega seotud isikuid, Nelli leiti maastikuotsingute käigus, kuid mitte elusana, ka tema kadumisega ei olnud seotud isikuid.

Kokkuvõte ja edasine tegevus- SA Kadunud hindab oma esimest kahte tegevusaastat kordaläinuks. Kõige suurem edasiliikumine toimus seoses projektidega EL OTSINGUPORTAAL ja OPERATIIVSED OTSINGUD.
Aastal 2011 on kavas jätkata kõikide käimasolevate projektide ja tegevuste edasist teostamist.

Aare Rüütel
Sihtasutus Kadunud, jaanuar 2010